mkonji1 发表于 2017-11-17 09:59:15

运营级仿微信仿陌陌仿快手app源码出售转让


运营级仿微信仿陌陌仿快手app源码出售转让

系统可承载海量并发,消息收发确认机制 保障消息必达
系统采用动态智能DNS掉线快速重连机制,消息排重持续重连直至到达
系统支持亿级用户产品,私有精简协议,速度更快,性能更好

系统支持android/ios/pc

app支持朋友圈功能,@发布等功能完备,前端走本地缓存

app支持附近的人功能/摇一摇功能/第三方h5接入功能/

app支持红包发送/转账功能/AA收款功能/收藏功能/发送地理位置功能/阅后即焚功能/发送文件功能/发送图片功能/发送视频功能

app支持我的钱包功能/充值/提现/在线升级功能/帮助反馈功能

完备的后台管理模块/权限化的后台管理分配/

服务器支持分布式部署集群/支持redis缓存分布式/支持文件分布式/支持数据库分布式/

app经过第三方听云/百度等第三方兼容性测试 达到95%的高分/前端架构设计优越/支持主流机型/无明显和细节bug

系统从并发和app设计等都具备直接上线运营条件

系统提供多种方式合作。支持源码转让/支持按年整体运维合作/支持行业定制开发,合作请联系qq:383189941

app支持群组管理
●创建群、设置管理员、移交群、解散群、群资料编辑
●踢人、禁言、拉黑等管理权限消息记录
●最近会话列表
●消息历史记录
●离线消息
●消息漫游
●聊天记录搜索   
●更高权限的高级群服务   

app支持消息类型
●文本、表情、图片、语音、视频、文件、位置、通知等
●自定义消息(红包、骰子、阅后即焚)
●已读回执
●@某人 、消息撤回、正在输入
●好友关系托管
●用户资料托管
●消息抄送
●消息漫游
●第三方服务器同步消息
●高清语音、图片压缩
●黑名单
●消息免打扰
●多端同时登陆与互踢
●多端已读同步
●安卓保活
●基于网络的点对点、多对多实时语音、视频通话功能

视频直播
● 企业级音视频直播服务,稳定流畅、低延时、高并发
● 多人音视频互动、直播
● 强扩展性接口,与多种直播场景完美兼容,轻松搭载任意直播接口
● 互动功能丰富,实现送礼、弹幕、点赞等,
● 支持聊天室机器人,并提
● 真正意义上的大型聊天室,参与人数无上限,实现弹性拓展   
● 采用私有二进制加密协议、RSA+流式加密传输,数据文件多重备份确保数据安全
● 多媒体文件存储系统,分布式数据库
● 基于网络的一对一、多对多实时语音功能,视频通话功能
● 弱网技术,抗800ms的网络抖动
● 智能网络状况探测,码率动态调整,保障移动网络下稳定运行   
● 支持同时万级在线通话人数
● 节点弹性扩展,负载均衡,支持海外节点,全球访问无差别
● 高品质编解码算法,智能回声消除、自动增益控制、自动舒适噪声、智能降噪等语音处理算法
● 独家视频画面增强算法,画面优化、降低马赛克以提升清晰度
● 视频画质支持360P/480P/720P,用户可实现分辨率自由切换
● 业内领先的1-3秒超低直播延时,支持千万级并发,码流自适应
● 网络Qos策略,保障复杂网络下的流畅直播体验
● 支持人脸美化、纯音频、伴音等丰富的直播功能,可在直播中随意切换   
● 多重安全措施,推流、播放认证、防盗链及鉴黄等保障直播安全   
● 服务端直播录制,提供直播视频存储及回看功能
全平台全功能仿微信仿陌陌仿快手仿映客app源码出售转让


系统提供多种方式合作。支持源码转让/支持按年整体运维合作/支持行业定制开发,合作请联系qq:383189941
nwjo9k 发表于 19 小时前

可见创业成功之艰辛2019年06月25日2019/6/25 0:37:41
http://share.renren.com/share/971275863/18121831562/
http://share.renren.com/share/971275863/18121832658?tVcIQ
http://share.renren.com/share/914157515/18121830250
http://share.renren.com/share/914157515/18121830092/?sNxJg
http://share.renren.com/share/914157515/18121830136/?362/713
http://share.renren.com/share/971275863/18121832597?327/800
http://share.renren.com/share/914157515/18121832159/?467/922
http://share.renren.com/share/971275863/18121832218/?ouSFP
http://share.renren.com/share/914157515/18121831164/?234/028
http://share.renren.com/share/913909123/18121832267/
http://share.renren.com/share/914157515/18121829864/
http://share.renren.com/share/971275863/18121832519/?NfYdL
http://share.renren.com/share/914157515/18121829801?MtJmh
http://share.renren.com/share/914157515/18121832702/?022/835
http://share.renren.com/share/913909123/18121832815?637/362
http://share.renren.com/share/914157515/18121832077/?NfSqo
http://share.renren.com/share/914157515/18121829752?051/867
http://share.renren.com/share/914157515/18121830223/?806/095
http://share.renren.com/share/914157515/18121832733?851/949
http://share.renren.com/share/913909123/18121832392
http://share.renren.com/share/914157515/18121832613?dTrpn
http://share.renren.com/share/914157515/18121829962/?WZBkO
http://share.renren.com/share/914157515/18121831230
http://share.renren.com/share/914157515/18121832791?CjeZG
http://share.renren.com/share/913909123/18121832531?mPuYu
http://share.renren.com/share/914157515/18121830460/?649/613
http://share.renren.com/share/914157515/18121830671/?075/362
http://share.renren.com/share/914157515/18121832731/
http://share.renren.com/share/914157515/18121829736
http://share.renren.com/share/914157515/18121832143
http://share.renren.com/share/914157515/18121829000
http://share.renren.com/share/914157515/18121831992/
http://share.renren.com/share/971275863/18121832506/
http://share.renren.com/share/914157515/18121829989
http://share.renren.com/share/913909123/18121832819/
http://share.renren.com/share/914157515/18121828796/
http://share.renren.com/share/914157515/18121829962/?MDGmu
http://share.renren.com/share/971275863/18121832455/
http://share.renren.com/share/971275863/18121832462/?491/294
http://share.renren.com/share/914157515/18121830055?153/136
http://share.renren.com/share/971275863/18121832622?390/338
http://share.renren.com/share/914157515/18121832803/?048/129
http://share.renren.com/share/914157515/18121830545/
http://share.renren.com/share/914157515/18121830506
http://share.renren.com/share/971275863/18121831573?oztVt
http://share.renren.com/share/971275863/18121832750/?jnHuy
http://share.renren.com/share/913909123/18121831925/?ssoQG
http://share.renren.com/share/913909123/18121831998/?635/299
页: [1]
查看完整版本: 运营级仿微信仿陌陌仿快手app源码出售转让